Jak dbac o bezpieczenstwo w fabryce

separatory magnetyczne

W każdym przedsiębiorstwie, w którym dochodzi do powstawania mieszaniny powietrza z gazami, oparami i mgłami łatwopalnymi istnieje ryzyko powstania zapłonu i w konsekwencji – eksplozji. W procesie produkcyjnym dochodzi nieustannie do tworzenia się i gromadzenia ładunków elektrostatycznych.

Wyładowania nagromadzonej energii są powszechne i w atmosferze pełnej łatwopalnych substancji stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu i całego zakładu. Zapewnienie odprowadzenia wymienionych substancji z powietrza i zapobieganie ich gromadzeniu się poprzez odpowiednią wentylację leży po stronie pracodawcy. Jest to tylko jeden z wielu obowiązków, które nakłada na niego Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
Pracodawca musi zapewnić swojemu personelowi bezpieczne warunki pracy, a jeżeli mimo wszelkich podejmowanych w tym celu działań, ryzyko wybuchu nadal istnieje, musi załogę o tym szczegółowo poinformować, określić skalę niebezpieczeństwa, stale monitorować sytuację, a ponadto zminimalizować szkodliwe skutki ewentualnej eksplozji. W tym celu zostaje utworzony explosion safety document, czyli dokument bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Musi on powstać przed utworzeniem stanowiska pracy w atmosferze niebezpiecznej. Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawca zobowiązuje się do:
– zapobiegania tworzenia się atmosfery wybuchowej,
– zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze,
– zminimalizowania szkodliwych efektów powstałego wybuchu.
W dokumencie, pracodawca ma obowiązek ewidencjonować wszelkie prace kontrolne i konserwatorskie urządzeń stwarzających zagrożenie. Określa rodzaj stosowanych środków ostrożności, ma obowiązek określić ryzyko i miejsca, w których może nastąpić zapłon. Pracownik musi się zapoznać ze wszystkimi strefami zagrożenia (0, 1, 2, 20, 21, 22). Wstęp do strefy niebezpiecznej musi zostać specjalnie oznaczony żółtym trójkątem ostrzegawczym z czarnym symbolem EX pośrodku. Pracodawca musi też określić sposoby ewakuacji, a w przypadku dokonywania zmian na terenie zakładu, mających wpływ na strefy niebezpieczeństwa, DZPW musi być na bieżąco aktualizowany.