Logistyczna gospodarka transportowa

Transport spełnia jedną z naczelnych funkcji w ramach skonsolidowanego, logistycznego pojmowania wymiany ładunków w przedsiębiorstwie, natomiast gospodarka transportowa w firmie za operacje związane z fizycznym przepływem ładunków. Transport obejmuje natomiast szereg następujących po sobie czynności: przemieszczanie (dostarczanie i przenoszenie), przeładunek (załadunek i wyładunek) oraz pozostałe operacje np. rozstawianie, przymocowanie oraz robienie pomiarów i kalkulacji. Omawiane potrzeby transportowe są powiązane z nierównomiernym rozmieszczeniem w przestrzeni zasobów, skupisk ludzkich oraz miejsc pracy. Gospodarka transportowa w firmie stanowi jedno z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, który charakteryzuje się dużą różnorodnością rozwiązań praktycznych, aczkolwiek samą definicję transportu można interpretować wielorako np. jako transport w sieci dystrybucji, transport od dostawców lub transport wewnętrzny. Celem gospodarki transportowej w firmie produkcyjnej jest koordynacja procesów przepływu dóbr niezbędnych do realizacji zamierzonych planów produkcyjnych w taki sposób, ażeby towary zostały w odpowiednim momencie dostarczone do przedsiębiorstwa.

Mianem kosztów transportu określa się wydatki ponoszone przez jednostkę za transport osób albo ładunków (surowców, materiałów lub towarów). Zasadniczym zadaniem gospodarki transportowej jest przewóz ładunków w ilościach zapewniających systematyczną ciągłość produkcji, dlatego transport odbywa się po najkrótszych drogach oraz przy najmniejszej możliwej konsumpcji środków przewozowych. Zdolność przewozowa gospodarki transportowej w firmie to maksymalne możliwości przewozowe środków transportu w danym czasie i przy konkretnych warunkach określonych za pomocą aktualnych czynników techniczno-organizacyjne, które opisują ładowność lub nośność środka transportu, prędkość pojazdu czy też rodzaj przewożonego pojazdu.