Niezbedne elementy dokumentu bezpieczenstwa przeciwwybuchowego

W zakresie ochrony przeciwwybuchowej dokument zabezpieczenia przed wybuchem) pełni funkcję dokumentu informacyjnego oraz porządkowego .

Podstawą do stworzenia takiego dokumentu powinny być wyniki oceny ryzyka, jakie związane jest z zagrożeniem pożarowym lub zagrożeniem wybuchem w środowisku pracy.

Dokument bezpieczeństwa przeciwybuchowego powinien uwzględniać środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dotyczy to środków organizacyjnych oraz technicznych. W dokumencie powinien się znaleźć szczegółowy wykaz przestrzeni, które są zagrożone wybuchem. Podstawą do stworzenia takiego wykazu są wyniki oceny ryzyka, jakie wiąże się z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Na polskim rynku działa szereg firm, które specjalizują się w sporządzaniu dokumentów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na potrzeby różnych pracodawców, którzy prowadzą działalność w zakresie wielu różnych branż. Dokumenty są sporządzane zgodnie z wymogami podyktowanymi przez przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności w zgodzie z wymogami rozporządzeniami Ministra w przedmiotowej sprawie.

Szczegółowej analizie poddane są wszystkie obiekty, procesy, instalacje, stanowiska pracy, w których może powstawać zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. Omówione zostają substancje palne, ze szczegółowym uwzględnieniem ich właściwości chemicznych oraz fizycznych.

Techniczne i organizacyjne środki ochrony zostaną szczegółowo wskazane w dokumencie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, z uwzględnieniem różnych środków ochrony przewidzianych dla osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w ramach tego samego miejsca pracy.

Prawny obowiązek sporządzenia i przygotowania dokumentu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego spoczywa na pracodawcy. Dokument musi zawierać obligatoryjne elementy szczegółowo skazane przez przepisy obowiązującego prawa.