Obowiazek ewidencji sprzedazy

Każdy przedsiębiorca, w sprawę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty oraz pozostałe urządzenia, których liczbę w terminie ich nabycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych a wymaga on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w maju, w którym stał on wzięty.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie istnieć wysyłana w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na umowach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w nazwie dokumentu.

Wdrożenie systemu informatycznego a koszty

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i dopuszczenia do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z podstawą jej zastosowania. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o działającej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.