Ocena ryzyka bhp

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w jakich praca z substancjami łatwopalnymi może wywoływać składanie się niebezpiecznych mieszanin szybkich i kierować w tłu pracy zagrożenie wybuchem. Wiele zagranicznych firm świadczy kompleksowe wsparcie w opracowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w sferach przemysłowych.

Wykorzystując w produkcji czy przechowują substancje mogące mieć atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia - pyły, pracodawca musi dokonać oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien też ustalić w obiektach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze założeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich zainicjować zapłon.

Cel : Przeprowadzenie oceny i przygotowanie dokumentu zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem. Celem stworzenia tekstu jest wykonanie wymagań prawnych i ograniczenie ryzyka połączonego z okazją wystąpienia atmosfer wybuchowych w polu pracy.

Sposób zrealizowania usługi: Stanowiska pracy, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, będą ocenione z podziałem na przestrzeni zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi i obrona przed wybuchem: Drugim etapem, będzie sprawdzenie źródeł zapłonu zgodnie z innym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a także fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W przypadku ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy narzędzia oraz style zabezpieczające dla wszystkich miejsc pracy, na jakich potrafią spotkać atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane zgodnie z grupami idealnymi dla stref zagrożenia wybuchem.