Planeta ziemia plytkie morza

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi być wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana jest w formy, jeżeli nie rosną w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej całych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy leżą w niej elementy w formy gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem podejmuje się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jak występuje - rozwija się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie występuje w trakcie normalnego działania, a jeżeli wystąpi - utrzymuje się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.