Promocja i profilaktyka zdrowia jamy ustnej

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i ochrony zdrowia, jakie musi wykonać wszystek produkt dany do roli w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek artykuł będzie musiał być następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia muszą istnieć założone tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) ogranicza się z będącymi procedurami: 1. badanie standardu WE - przechodzi na końcu zapewnienie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i wartości każdego wytworzonego produktu w planie ustalenia współpracy z zasadą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgodność z typem - procedura do spełnienia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w planie zabezpieczenia jego synchronizacje z pracownikiem określonym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami określonymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w projekcie przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.