Zaburzenia osobowosci objawy anomalii

Każdy człowiek jest wyjątkowy. W społeczeństwie stanowimy grupę, część pewnej ogólnie przyjętej całości. Charakteryzujemy się pewnymi podobieństwami, wspólnymi poglądami na różnego rodzaju dziedziny życia, łączy nas ta sama kultura i historia. Nie oznacza to jednak, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Wspólnota ludzi jest wyjątkową grupą, która jest zbiorem niepodrabialnych, całkowicie indywidualnych jednostek. Każda z jednostek ma wpływ większy lub mniejszy na całościowe funkcjonowanie wspólnoty, każda jednostka w sposób mniejszy lub większy przyczyniła się do zmiany historii całej grupy.

Ludzie są zbiorem indywidualnych jednostek, które jednak posiadają pewne cechy wspólne, które można ogólnie określić jako zbiór ogólnie przyjętych norm moralnych i postępowania. Co natomiast zrobić w przypadku, gdy pojawiają się w grupie jednostki różniące się w sposób diametralny? Czym one się charakteryzują? Czy odmienność w tym wypadku może zostać rozpatrywana w sposób pozytywny?

Osoby, które nie potrafią spełnić ogólnie przyjętych norm i poprawnie funkcjonować w społeczeństwie są określane jako ludzie z zaburzeniami osobowości. Istnieje wiele rodzajów opisanych przez naukowców zaburzeń osobowości, posiadają one jednak kilka wspólnych cech charakterystycznych. Wynika z tego, że osoby posiadające zaburzenia osobowości będą:

  1. głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, których zmiana jest praktycznie niemożliwa bez względu na sytuację, w której dana osoba się znajdzie,
  2. mała elastyczność reakcji na różnorodne sytuacje społeczne i indywidualne,
  3. skrajna lub znaczna odmienność w stosunku do ogólnie przyjętych przez daną kulturę norm,
  4. subiektywnie związane z cierpieniem lub trudnościami w osiągnięciu życiowych celów.

Jak więc widać, wszelkie zmiany w psychice człowieka dokonują się w okresie, kiedy osoba staje się istotą samodzielnie myślącą i kształtującą własne poglądy, a więc w okresie dojrzewania. Zaburzenia osobowości są więc niemal niemożliwe do zaistnienia w czasie wczesnego dzieciństwa. Nie wszystkie rodzaje odmienności od grupy oznaczają powstające, bądź już powstałe zaburzenia osobowości. Jednak te nieleczone mogą prowadzić nie tylko do braku adaptacji w społeczeństwie, ale także do poważnych konsekwencji, nie jest bowiem rzadkością, że osoby cierpiące na zaburzenie osobowości popełniają nieświadomie zbrodnie lub odbierają sobie życie.