Zagrozenie wybuchem

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to dokument normatywny, który używa się zarówno do urządzeń kiedy również systemów kontrole. Omawiane urządzenia przeznaczone są w głównej wadze do kierowania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada taż stanowi materiałem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

Natomiast w polskim systemie prawnym została ustalona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich łączących się do narzędzi i układów ochronnych oddanych do korzystania w odległościach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie zarówno do urządzeń i też systemów ochronnych danych do wykorzystania w odległościach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te zapisuje się do celu poza omówionymi strefami a które wpływają na pewne funkcjonowanie do urządzeń oraz układów ochronnych oddanych do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej woli nie przyjmuje się między innymi do wyrobów medycznych, które brane są w miejscu medycznym. Nie kieruje się jej jednocześnie do sprzętu danego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które podane są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie widzą się w Załączniku nr A do zasady 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w działach z treścią wybuchową". Urządzenia oraz sposoby ochronne mogą być problemem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów i które również przewidują postawienie na nim znaku CE. Znak ten powinien stanowić jasny, łatwy i mocny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bronienie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.