Zawor bezpieczenstwa 0 5 bar

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zabezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu i jego właściwą ilość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), jednak istnieje także zależne z jego parametrów oraz sposobu zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest właśnie związana z wymaganą przepustowością, która oznacza ilość strumienia płynu, który musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest pomoc narzędzi i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie potrafi wywołać do ważnych uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wysokich ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź narzędzi automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na system działania, można rozłożyć na dwa sposoby:

 

Zawory niskociśnieniowe – stosowane jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej kategorii wyróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do gniazda zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek organizowany jest poprzez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W relacji od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić znowu na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar zlokalizowany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istoty grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości wykonującej na towar oraz siły parcia wody czy powietrza reagującej na grzybek. Zaś w zaworach dźwigniowych ciężarek znajduje się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.